Gooftaa uumamaa bulchaa hunduumaa
Ogummaankee enyuun shallagama
Waaqakoo ati guddaadha
Waaqakoo ati jabaadha
Waaqakoo ati beekadha

(Jabinaa mataa keetti hirkattee
mootee kan jiraattu baraan iftee)2x

(Kan turtee kan jirtuuf jiraattu
Waaqadha ati hoomtuu sin fakkaatu)2x
Samiin teessookee lafti ejjennookee
Maaliin tilmaamama guddinnikee

Enyummaakeef duuwwa
Utuun hin barbaadin sababa biraa
Garaakoo guutuu sin waaqeffadha
Ati waaqayyodha
Waaquummaakeef duuwwaa

Utuun hin barbaadin saababa biraa
Garaakoo guutuu sin waaqefadha ati Waaqayyoodha
Ati Waaqayyoodha (2x)
Ati qulqulluudha
Atti hin qabdu mudaa

(Jalqaaba waan hundaa Waaqayyo guddaa
Uumaa waan hundaa waaqayyo guddaa) 2x
Waaqayyo guddaa (4x)
Waaqayyo beekaa (4x)

Ati guddaadha guddaa gararra
Jaabinnikee kan baraa baraa
Qobaakee gooftaa
Qobaakee mootii
Waaqayyookoo attam dinqiidha ati (3x)

Weedduu babbareedaan sin faarsa
Maqaakee kabajaanan ol kakaasa
Kan akka kee hin jiruuf Waaqakoo
Dhimmee si waaqeessa garaankoo

Leave a Reply

Your email address will not be published.