Jira galanni

Anoo of harkaa hin fixnee galatan qabaaGatii gochaasaatu narratti baayyatee galatan qabaHammanaa hin jedhu natti baayyatee galatan qabaSammuukoo caalee narratti…

Continue Reading