Anillee beeka garaan koo gooftaa sin dhiisu ani
Nan dandeesisu Abbaa gaarii naaf taate ati
Gooftaa koo si dhiisee deemuu anoo hin danda’uu
Duuti koo fannoo kee jala achi anaaf ha ta’u

Leave a Reply

Your email address will not be published.