TSSong
-1CAbbaa jedhee si waamuuf abbaa caaltee argamte
Adonay Gooftaa Waaqa bara baraa
Ani eenyu Gooftaa Mannikoos maali
Arjummaan Waaqayyoo hamma bantii waaqaa
Ati Elshadaaydhaa Waa’ee koof guddaa yaaddaa
-2CAtoo nan dhiifnee guyyaa gidiraadhaa
Atoo nan dhiifnee guyyaa gidiraadhaa
Burqaa nagaa koo Yesuus
Cal hin jennu si waaqeffannaa
Dilbii koo kuusaa koo amanamaa
Ergan sitti siqee an argadhee bakkaa
Fira nama hin gannee kan nama hin daggannee
Gaarummaan mana kee naaf ta’e
Galata afaan guuttadhee sin faarsa barii lafaa
Gooftaa hin jiru kan akka kee Jaalalla dhugaa kan jaallatuu
Gooftaa jireenyi koo Harka kee keessa jiraa
Haleluuyyaa Nan jedha yeroo hundumaa
Jaalalas argeera kan namaa
Jaalalli kee yeroo hundumaa
Jiraadhee har’an ga’ee kunoo mana kee keessattii
Kabajami Gooftaa galatoomi Abbaa koo
Lubbuun koo sitti gammaddi Hundumaa irra si caalchifatti
-3DmMadda aara galfii gaaddisa boqonnaa
Na dagattee hin beektu waan tokkittiif illee
Naaf ta’eera barruun kee Gooftaa
Oh eenyuu gaariin akka kee eenyuu
Oolmaa hin irraanfatamnee kan garaa keessaa hin badne
-3GSittan siiqaa anoo si faanan deema
Situ naaf Waaqa Yesuus situ naaf Waaqaa
Utuu ati hin jiree Silaa badeera seenaan koo
Waa’een abbaa olmaa ofii ganamaaf galgala odeeffama
5Waaqakoo ati guddaadha
Ya lubbuu koo galateefadhuu Waaqa fayyina kee jajadhu
Yemmuun maqaa isaa waamee jajadhuu
Yemmuun waa’eekee yaadu In boqotti lubbuunkoo
1CYesuus koo michuu garaa koo Naaf jettee fakkaattee gowwaa
-1CHo’uu arssakoo
Yesuuse gargaarakoo
-2CIrraan hafee
Ati nagaa kooti
5GSi dhagauun barbaada
-3CJaalallikee na dhibee ananii
-3CIyesuus ganamas galgalas sin waamaa
Nagaa mana ati jirtuu hunduu nagaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.