TSSong
Burqaani galata kootii baayyeedha kumaatama
Garaa koo iraa fudhee sin eebbisaa ani Gooftaa koo
Garaa kootii hin baduu na nyaata oolee bulee
Garaa kootu sitti gammada
Gochaa kee yemmuun yaadadhuu
10CLubbu koo olmma Waaqa keeti hin irranffatini
10CMaal attamittin dagatu
Michuu bara rakkinaa
Oolmaa baayyee narraa qabda
Oolmaa Waaqayyoo koo kanaaf Gatiisaa maaluma baasuu
Si argachuun koo ya gooftaa
10CSi waaqesse hin qufu ulffadhu ka goftta
Toleetu naaf bareedeemi

Leave a Reply

Your email address will not be published.