TSSongs
3CAarsaa galataa galataa dhiyeessinaa
3CBoollaa qilee keessaa nama baastaa
Gooftaan dubbii galagalcheera
-3COolmaa keef galatan qaba oolmaakeefi
Akka leenca dhalaa hirkadheetan ciisaa
Amma kee maaltu nuu ga’aa
An gatii dhiigaatii kanaaf bu’aan qabaa
Dabalaa buula galannikoo
Daddabaleen hima ammas ammas
Darbi jedhee naaf hayyame
Elshadayiidha danda’aadha
Galanni koo siif ha baayyatuu Gooftaa
Galata galata Siif Waaqa waaqotaa
Galatan qaba gooftaadhaaf galatan qaba
Gargaaraan koo si taanaanii
0AmGooftaa natti tolta
Guyyaa galataa kanaan situ nu ga’ee Waaq nana
Guyyoota raakkoo narra dabarse
Haayyuu har’aa borii Waaqa dhugaa
Hamma naaf galee hamman beekutti
Inni turee inni jiru darbee inni jiraatuu
Isa kamtu anatti hir’ata waaqa koof yoon sagadeefi
Jaalalli Kristoos keessa koo gubeetu
Jaalladheetan kooluu sitti gale
Jaallatamaa Abbaa keenyaa kabajami oh
Jechan dhaba Yesuus ittiin kanan si jajadhu
-3CKabajamuun sitti hin hir’atin
Karaatti hafe yaadni diinni qopheesse
Maal jennaree Waaqa kanaani
Mee ka’een galataan ba’a
Na baadhattee galaana ana ceesiftee
1COdeessee hin fixuu gochaa kee
Seenaan kee mudaa hin qabu
1CSi galaateffanna ya Waaq Waaqa kegna
Siifan qaba oh galata
Sin jaaladha Gooftaa an onnee koo guutuun
Suuta jettee deemta eenyuunuu hin durfamtuu
Urgooftu gaarii cabseen urgeessa
Waaqayyoodhaa wajjin lolatti yemmuu ba’ani
Waaqolii gidduudhaa eenyu
Weedduu haaraatiin faarffannaa
Yesuus abbaa taayitaa mootii maaltu siin gitaa
1Cjira-galanni
Yesuus ya boonsaa jireenya koo

Leave a Reply

Your email address will not be published.