Ergan sitti siqee an argadhee bakkaa
Abbaa hundaan guutuu ati ulfaadhu kaa
Kallattii kam irraanuu situ ana geggeessa
Ayyaanaaf araara keetu ana marsa
Qixxee hin qabduu hiriyaa/3x
Sin moosisa halleeluyyaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.