Lubbuun koo sitti gammaddi
Hundumaa irra si caalchifatti
Taa’ee yemmuun yaadu gaarummaa kee
Ana lakkoofsifti

Leave a Reply

Your email address will not be published.