Na dagattee hin beektu al tokkittiif illee
Yesuus koo si wajjin wanta baayyeen oole
Argeeraam Yesuus koo akka ati anaaf taatu
Innichi ana baate bar’uun kee ha ulfaatu

Agartuun kee ana irraa hin fagaannee
Takkaa Yesuus anaan hin nuffinee
Situ ijaare siidaa seenaa koo
Ija kootiin arge fayyina koo

Leave a Reply

Your email address will not be published.